Hoe formuleer je de scope voor ISO 9001-certificering?

Voor de ISO 9001-certificering van een kwaliteitssysteem, moet de scope worden bepaald. De scope van een certificaat geeft aan welke activiteiten gecertificeerd zijn: waar heeft het kwaliteitsmanagementsysteem betrekking op?

De scope, ook wel reikwijdte genoemd, moet aan de ene kant generiek zijn. Dit voorkomt het voor elke nieuwe activiteit aanvragen van een scope uitbreiding. Aan de andere kant moet de scope specifiek zijn: wat is de primaire dienst?

Als de organisatie kernprocessen uitbesteedt, moet dat in de scope tot uiting worden gebracht. Denk bijvoorbeeld aan het uitbesteden van het verzorgen van trainingen, als dat uitbesteed is en de organisatie ontwikkelt en verkoopt alleen de trainingen, dan moet dat uit de scope blijken.

Waar wordt de scope voor gebruikt?

De certificatie scope wordt gebruikt voor:

  • Vermelding op het ISO 9001-certificaat en in het EIK certificatieregister.
  • Het vaststellen van de te auditen activiteiten, het vaststellen van de benodigde competenties van auditoren en de selectie van een geschikt team.
  • Het vastleggen van wat EIK beoordeelt en goedkeurt, inclusief de daarbij behorende locaties. Daarmee is het de basis voor de planning van onderzoeken.

En wat is de scope niet?

De scope is geen marketinginstrument. Het is dan ook geen uitputtende lijst van diensten en producten, maar geeft in generieke termen de producten en diensten van de organisatie aan. Het gebruik van trademarks is toegestaan. Gebruik echter geen kwalificerende termen als excellente, snel(ste) of beste. Dat zou betekenen, dat dat ook in de audit moet kunnen worden vastgesteld.

APL: hulpmiddel bij het bepalen van de scope

Wat een handig hulpmiddel is bij de bepaling van de scope, is de APL-regel:

  • Activiteiten: welke activiteiten worden (primair) uitgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan het verzorgen van trainingen, geven van (organisatie)advies, het uitvoeren van marktonderzoek, het inzetten van medewerkers op interim-/detacherings- of projectbasis;
  • Producten die de organisatie voortbrengt. Denk bijvoorbeeld aan trainingen, opleidingen, advies, marktonderzoeksrapporten);
  • Limiteringen/specificering die de organisatie heeft aangebracht Bijvoorbeeld in welke regio, voor welke markt levert de organisatie haar diensten?

De scope wordt voorafgaand aan de certificering afgestemd en daarna voor en tijdens de audit getoetst. De scope kan worden gewijzigd, uitgebreid of beperkt, als daar aanleiding voor is.

De dienstverlening van EIK
  • Voor audits op basis van ISO 9001 en branchespecifieke normen. 
  • Voor het ontwikkelen van branchespecifieke normen.
  • Voor trainingen interne auditing en management review.

EIK Certificering is geaccrediteerd door de RvA onder nummer C669

Laat je inspireren

Wij delen graag onze inzichten en ontwikkelingen met je.