De visie van EIK op kwaliteitsmanagement, normering en certificering is:

Een goed werkend managementsysteem brengt en houdt organisatie, mensen en processen met elkaar in lijn zodat de gestelde doelen effectief en efficiënt kunnen worden gerealiseerd en continue verbetering wordt gestimuleerd. Certificering op basis van een (inter)nationale norm is daarbij een praktisch managementinstrument.

Met toetsing en training ondersteunt EIK de inrichting en continue verbetering van het kwaliteitsmanagementsysteem van jouw organisatie. Je bent en blijft zelf verantwoordelijk voor de keuzes die je daarin maakt.

De onpartijdige en onafhankelijke positie van EIK borgen we door:

  • Te werken met ervaren auditoren die geen relatie hebben met de klanten die zij auditen.
  • Onze klanten een objectieve spiegel voor te houden.
  • Geen andere certificerende instellingen te certificeren.
  • Bij onze klanten niet zowel interne als externe audits uit te voeren.
  • Ons niet te laten beïnvloeden door commerciële, financiële of andere druk.
  • Enkele malen per jaar met ons College van Onpartijdigheid te overleggen.

EIK EN DE ZEVEN KWALITEITSPRINCIPES

ISO normen zijn gebaseerd op zeven kwaliteitsprincipes, die aansluiten op de bekende Plan Do Check Act cirkel. In de inleiding van de ISO 9001:2015 worden ze aangehaald en in de ISO 9000:2015 toegelicht.  EIK toetst de zeven kwaliteitsprincipes niet alleen bij haar klanten, maar past ze zelf ook toe. Hoe we dat doen?

Klantgerichtheid – Wij luisteren naar onze klanten. Dat doen wij bij het maken van afspraken en na afloop van onze audits of trainingen, om vast te stellen in hoeverre verwachtingen zijn uitgekomen.

Leiderschap – De mensen van EIK zijn leiders in kwaliteitsmanagement. Niet alleen als auditor, ook als organisatieadviseur en hands-on (kwaliteits)manager hebben zij hun sporen verdiend. Die ervaring komt terug in de audits die EIK uitvoert.

Betrokkenheid – De partners van EIK zijn een certificatiebureau gestart omdat zij kennisintensieve organisaties blijvend succesvol wil laten zijn. Wij houden de lijnen met onze klanten kort en spelen in op actuele ontwikkelingen in de betreffende branches.

Procesbenadering – Voor EIK bestaat een audit uit meer dan de dag zelf. EIK bereidt audits voor door het maken van goede afspraken over planning en specifieke aandachtspunten. Auditoren bereiden zich voor op de audit zodat de gesprekken efficiënt en effectief verlopen. Een zorgvuldige weging van bevindingen, terugkoppeling aan de klant, vastlegging in een heldere rapportage en tot slot de certificatiebeslissing ronden het auditproces af.

Verbetering – EIK is continu alert op mogelijkheden haar diensten te verbeteren. Klantsignalen, feedback van medewerkers en auditoren, maatschappelijke ontwikkelingen en uiteraard resultaten van accreditatieonderzoeken door de RvA helpen ons hierbij.

Op bewijs gebaseerde besluitvorming – EIK neemt haar besluiten op basis van een goede balans tussen bewijs, ervaring en intuïtie. Bij certificatiebesluiten ligt die balans voornamelijk op bewijs en ervaring. Bij interne besluitvorming kan naast inzicht in onze KPI’s ruimte zijn voor intuïtie.

Relatiemanagement – EIK onderhoudt een goede relatie met haar klanten en andere belanghebbenden. Voor EIK zijn dat de Raad voor Accreditatie en brancheorganisaties. Uitwisseling van kennis en informatie met onze belanghebbenden levert input voor verbetering van onze diensten en interne processen.

Heb je vragen over het kwaliteitsbeleid van EIK of wil je graag met ons kennismaken om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen? Laat het ons dan weten!

De dienstverlening van EIK
  • Voor audits op basis van ISO 9001 en branchespecifieke normen. 
  • Voor het ontwikkelen van branchespecifieke normen.
  • Voor trainingen interne auditing en management review.

EIK Certificering is geaccrediteerd door de RvA onder nummer C669

Laat je inspireren

Wij delen graag onze inzichten en ontwikkelingen met je.