Het certificatieregister van EIK

EIK is trots op haar klanten, hoe zij de kwaliteit van hun dienstverlening managen en continu verbeteren. Klanten van EIK zijn ISO 9001:2015 gecertificeerd, tenzij anders vermeld.  EIK toetst indien gevraagd ook op basis van de Partos norm, in het register is aangegeven bij welke klanten een Partos-verklaring is afgegeven.

Het ISO 9001:2015 certificaat van Stichting Action Aid (Nederland) heeft betrekking op:

 • Het coördineren van programma’s en projecten voor het aanpakken van onderliggende  oorzaken van armoede en ongelijkheid in ontwikkelingslanden.

Action Aid voldoet aan de Partos norm.  

Het ISO 9001:2015 certificaat van AT Osborne B.V. heeft betrekking op:

 • Het leveren van management & consultancy, juridisch advies en trainingen (vanuit de AT Osborne Academy), op de gebieden van huisvesting, vastgoed, gezondheidszorg, infrastructuur, gebiedsontwikkeling, milieu, bestuur en organisatie.

 

Het ISO 9001:2015 certificaat van BCO Onderwijsadvies B.V. heeft betrekking op:

 • Het adviseren van voorschoolse instellingen (kinderdagverblijven en peuterspeelzalen), stichtingen en scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en gemeenten op het gebied van: bestuurlijke veranderprocessen, het vernieuwen en innoveren van leren en leerprocessen in brede zin en de diagnose en behandeling van ontwikkelingsproblemen van kinderen en jongvolwassenen.

Het ISO 9001:2015 certificaat van Bisnez Management B.V. heeft betrekking op:

 • Het uitvoeren van Programma’s & Projecten;
 • Het optimaliseren van Processen, Informatie & Data;
 • Het verbeteren van Management & Control.

Het ISO 9001:2015 certificaat van Boer & Croon Executive Management B.V. heeft betrekking op:

Het leveren van:

 • managementoplossingen op tijdelijke (interim-management) of vaste (executive search) basis, op executive management niveau;
 • jonge professionals om managementknelpunten op te lossen.

Het ISO 9001:2015 certificaat van Stichting Both ENDS heeft betrekking op:

 • Het uitvoeren van projectactiviteiten op het gebied van beleidsbeïnvloeding, netwerkontwikkeling, wederzijdse capaciteitsversterking en de ontwikkeling van duurzame alternatieven ter versterking van de invloed en impact van het maatschappelijk middenveld op een duurzaam en rechtvaardig gebruik van natuur en een gezonde en veilige leefomgeving.

Both ENDS voldoet aan de Partos norm.  

Het ISO 9001:2015 certificaat van Bureau voor Interculturele Evaluatie B.V. heeft betrekking op:

Het ontwikkelen, produceren, implementeren, beheren en verwerken van digitale en analoge toets- en exameninstrumenten en het ontwikkelen en verzorgen van opleidingen, training en coaching voor:

 • Opleidings- en onderwijstrajecten;
 • Inburgeringstrajecten

Het ISO 9001:2015 certificaat van Bureau Waardenburg heeft betrekking op:

 • Onderzoek, advies en ontwerp op het gebied van natuur, ecologie, landschap en milieu.

Het ISO 9001:2015 certificaat van Bureau Zuidema B.V. en Bureau Zuidema Learning Solutions B.V. heeft betrekking op:

 • Trainen, opleiden en adviseren van organisaties, teams en individuen
  om hun mate van invloed te versterken;
 • Onderzoek naar de reikwijdte van invloed.

Het ISO 9001:2015 certificaat van BWZ Ingenieurs B.V. heeft betrekking op:

Onderzoek, advies, ontwerp- en projectmanagement op het gebied van:

 • Gebiedsinrichting
 • Waterbeheer en veiligheid
 • Infrastructuur

Het ISO 9001:2015 certificaat van het agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen heeft betrekking op:

 • het beoordelen (risico’s, werkzaamheid en kwaliteit) en de toelating tot de markt van geneesmiddelen voor menselijk gebruik;
 • het bewaken van geneesmiddelen voor menselijk gebruik (farmacovigilantie humaan);
 • het geven van wetenschappelijke adviezen aan de industrie en ketenpartners over vraagstukken inzake geneesmiddelen voor menselijk gebruik;
 • het beoordelen van de veiligheid van nieuwe voedingsmiddelen voor menselijk gebruik;
 • het beoordelen, toelaten tot de markt en bewaken van geneesmiddelen voor dierlijk gebruik;
 • het beoordelen en afgeven van vergunningen voor het bereiden en afleveren van diergeneesmiddelen;
 • het beoordelen van diervoederadditieven, dieetvoeders en bioproteïnen.

Het ISO 9001:2015 certificaat van Stichting Centre for Safety and Development heeft betrekking op:

 • Het adviseren, ontwikkelen en uitvoeren van trainingen om de veiligheid van personen en organisaties in risicogebieden te verhogen.

The ISO 9001:2015 certificate of Stichting Center for International Legal Cooperation (CILC) concerns:

 • Promote the rule of law by initiating and implementing international legal cooperation projects.

Het ISO 9001:2015 certificaat van Stichting CINOP – ecbo heeft betrekking op:

 • Het leveren van advies en uitvoeren van onderzoek op het gebied van leren, ontwikkelen en het professionaliseren van organisaties en project- en programmamanagement.

Alle activiteiten van Stichting CINOP – ecbo, CINOP Holding B.V., CINOP B.V., CINOP Global B.V., Stichting handicap en studie (NSS) en Publieke Programma’s B.V. vallen onder de reikwijdte van het certificaat.

Het ISO 9001:2015 certificaat van Clairfield Belgium NV heeft betrekking op het verlenen van:

 • advies en ondersteuning bij fusies en overnames;
 • advies en ondersteuning bij financiering van projecten, PPS, overnames en equity;
 • financieel advies aan publieke overheden.

Het ISO 9001:2015 certificaat van Stichting Compassion Nederland heeft betrekking op:

 • Het bevrijden van kinderen in ontwikkelingslanden uit armoede in Jezus’ naam door middel van sponsoring via lokale kerken.
 • Het voorlichten en bewustmaken van de Nederlandse bevolking om het lot van kinderen in ontwikkelingslanden te verbeteren en zo hen in staat te stellen om Jezus na te volgen en zich te ontfermen over de armen.

Het ISO 9001:2015 certificaat van Compete IT Solutions heeft betrekking op:

 • Het beheren van ICT-omgevingen.

Het ISO 9001:2015 certificaat van Stichting Consortium Beroepsonderwijs heeft betrekking op:

 • Het ontwikkelen van opleidings- en examenproducten voor het vmbo en mbo;
 • Het geven van voorlichting en trainingen aan het vmbo en mbo.

Het ISO 9001:2015 certificaat van CRM Partners B.V. heeft betrekking op:

 • Leveren van diensten en software voor de implementatie, het gebruik en het onderhoud van CRM-systemen.

The ISO 9001:2015 certificate of Stichting Dance4Life concerns:

 • Raise funds and start projects and research to empower young people to lead healthy sexual lives and feel confident about their future; leading to demonstrable improvements in sexual health outcomes.

Stichting Dance4Life voldoet aan de Partos norm.  

Het ISO 9001:2015 certificaat van Derksen & Drolsbach B.V. heeft betrekking op:

 • Interim management en adviesdiensten aan organisaties met een maatschappelijke impact.

Het ISO 9001:2015 certificaat van De Roo Management & Advies B.V. heeft betrekking op:

 • Interim management;
 • Werving & Selectie.

Het ISO 9001:2015 certificaat van DON Bureau heeft betrekking op:

 • Advies en ingenieursdiensten in techniek, organisatie en assetmanagement in de infrastructurele, industriële, maritieme en luchtvaart sector en voor kennisorganisaties.

Het ISO 9001:2015 certificaat van Edumar vaaropleidingen B.V. heeft betrekking op:

 • Het ontwikkelen en verzorgen van vaaropleidingen voor de beroepsvaart
 • Trainingen in veiligheid en gastheerschap.

Het ISO 9001:2015 certificaat van Foxiz B.V. heeft betrekking op:

 • Het ontwikkelen, vertalen, managen en publiceren van technische documentatie.

Het ISO 9001:2015 certificaat van Frontin PAUW B.V. heeft betrekking op:

 • Het ontwikkelen en beheren van de PAUW-applicatie die het proces ondersteunt van het berekenen en analyseren van de uitkering uit het Gemeentefonds.
 • Het uitvoeren van diensten aanpalend aan de PAUW-applicatie, zoals het verzorgen van trainingen over het Gemeentefonds en het full-service overnemen van de verwerking van een circulaire.

Het ISO 9001:2015 certificaat van de Galan Groep B.V., Galan Groep Opleidingen B.V., Galan Interim B.V., Galan NXT B.V. en Bright & Company B.V. heeft betrekking op het leveren van:

 • Organisatieadvies
 • Assessments
 • Training en coaching
 • Werving en selectie
 • Interim-management
 • Onderzoek, advisering en begeleiding bij HR-vraagstukken

Het ISO 9001:2015 certificaat van Geelhoed Engineering B.V. heeft betrekking op:

 • Advies met betrekking tot draagconstructies voor bouw, energie, industrie, civiele en infrastructurele werken.

Het ISO 9001:2015 certificaat van GITP B.V. heeft betrekking op:

Het leveren van diensten voor medewerkers, (HR-)managers en bestuurders, zoals

 • Assessment en advies
 • Training (open en incompany)
 • Coaching en loopbaanbegeleiding
 • Consultancy
 • Werving, selectie, executive search, interim management
 • (Digitale) HR-tools en -oplossingen

Het ISO 9001:2015 certificaat van Goudappel Groep/Goudappel/DAT.Mobility heeft betrekking op:

 • Het adviseren over mobiliteitsvraagstukken, zoals: verkeersontwerp,

prognosemodellen, mobiliteitsonderzoek, planologische studies,

mobiliteitsmanagementdiensten en gedragsbeïnvloeding;

 • Het detacheren van mobiliteitsexperts;
 • Ondersteunende werkzaamheden vanuit Goudappel Groep B.V;
 • Het ontwikkelen van ICT-oplossingen en maken van data-analyses en modellen op het gebied van mobiliteit;
 • Het leveren van support hierop;
 • Het adviseren over de toepassing en implementatie hiervan.

Het ISO 9001:2015 certificaat van Hoeksma, Homans & Menting Organisatieadviseurs B.V. heeft betrekking op:

Uitvoeren van onderzoek en het ontwikkelen en implementeren van innovatieve oplossingen in de zorgsector op gebied van:

 • Onderzoek, evaluatie, monitoring, informatievoorziening
 • Innovatie, ontwikkeling
 • Advies, coaching, projectleiding, veranderingsmanagement

Het ISO 9001:2015 certificaat van Stichting Human Security Collective heeft betrekking op:

 • Het uitvoeren van programma’s en projecten op het gebied van veiligheid van burgers en gemeenschappen (human security) in binnen en buitenland.

Het ISO 9001:2015 certificaat van ICS Ruimteregie Groep B.V. heeft betrekking op:

 • Het leveren van adviesdiensten op het gebied van huisvesting, organisatie en vastgoedmanagement in Nederland.

De diensten worden geleverd door ICS Adviseurs B.V., BOA Advies B.V. en ICSzorg B.V.

Het ISO 9001:2015 certificaat van Improven B.V. heeft betrekking op:

 • Het samen met de klant verbeteren van organisatieprestaties door de processen, informatievoorziening en projecten te optimaliseren vanuit een finance, IT en risk perspectief.

Het ISO 9001:2015 certificaat van de Inspectie van het Onderwijs heeft betrekking op:

 • Het uitvoeren van toezicht op de kwaliteit van het onderwijs in de sectoren speciaal onderwijs, primair onderwijs (met inbegrip van kinderopvang en voor- en vroegschoolse educatie), voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs.

Het certificaat van Instituut CEC B.V. heeft betrekking op:

 • Het coördineren van de instemmingsprocedure onder de werknaam Administratie Instemmingen Antenneconvenant (AIA).

Het ISO 9001:2015 certificaat van Stichting Justice and Peace Nederland heeft betrekking op:

 • Het bevorderen van de bewustwording en naleving van mensenrechten wereldwijd.

Het ISO 9001:2015 certificaat van Language Partners B.V. heeft betrekking op:

 • Taaltrainingen
 • Taalvaardigheidstesten
 • Taaltrainersopleidingen

De scope heeft tevens betrekking op activiteiten die worden uitgevoerd door Language Partners Nederland B.V. en Interlingua

Het certificaat van Leids Universitair Medisch Centrumheeft (LUMC) – Dienst Onderwijs en Opleidingen (DOO) heeft betrekking op:

 • Het organiseren en ondersteunen van onderwijs
 • Het verstrekken van advies en expertise op het gebied van onderwijs en ontwikkelen van onderwijs.

Het ISO 9001:2015 certificaat van Lejeune Association Management B.V. betrekking op:

 • Het aanbieden van professionele secretariaatsdiensten (van integraal verenigingsmanagement tot advies- en projectdiensten) aan (branche)verenigingen, stichtingen en andere samenwerkingsverbanden.

Het certificaat van de Leprastichting heeft betrekking op:

 • Het uitvoeren van onderzoek en projecten (en het werven van geld hiervoor) met als doel het opsporen en behandelen van mensen met lepra.
 • Het ondersteunen van mensen die te maken hebben met een handicap door lepra of andere oorzaken, zodat ze volledig en onafhankelijk deel kunnen nemen aan de maatschappij.

De Leprastichting voldoet aan de Partos norm.

Het ISO 9001:2015 certificaat van Management Drives Holding B.V. heeft betrekking op het in Nederland en internationaal:

 • ontwikkelen en leveren van softwareproducten op het gebied van leiderschap;
 • uitvoeren van consultancy gebruikmakend van de methode Management Drives;
 • verzorgen van certificeringsopleidingen om Management Drives toe te passen.

Het kwaliteitssysteem omvat de activiteiten van Management Drives Holding B.V. en de werkmaatschappijen: MD Netherlands B.V., MD Belgium BvBA en MD International B.V. (internationale activiteiten niet vallende onder België).

The certificate of MDF Training & Consultancy B.V. concerns:

 • Advisory services to organisations and professionals within the area of capacity development trough delivery of training programmes and execution of consultancy assignments.

The ISO 9001:2015 certificate of Mediaan/ABS B.V. concerns:

 • Advice and delivery in the field of business transformation, software engineering, artificial intelligence and data science.

 • Het ontwerpen en afnemen van taaltoetsen;
 • Het ontwerpen en afnemen van taalassessments in het MBO;
 • Het ontwerpen en verzorgen van taaltrainingen Nederlands en NT2;
 • Het verzorgen van keuzevakken Nederlands in het HBO;
 • Het ontwerpen en uitvoeren van deskundigheidsbevordering voor docenten NT2 en taalvrijwilligers.

Het ISO 9001:2015 certificaat van Naktuinbouw heeft betrekking op:

 • Het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van teeltmateriaal voor de tuinbouw.

Het ISO 9001:2015 certificaat van Netpoint Group B.V. heeft betrekking op:

 • Implementatie en beheer van praktijkondersteunende systemen voor praktijken en opleidingsinstituten in de mondzorg
 • Consultancy en training voor het effectief gebruik van de systemen van de Netpoint Group B.V.
 • Het voeren van debiteurenbeheer (factoring en incasso) voor mondzorgpraktijken
 • Verzorgen van de telefonische communicatie (agendabeheer) voor mondzorgpraktijken

Het ISO 9001:2015 certificaat van NHA (Nationale Handelsacademie B.V.) heeft betrekking op:

 • Het ontwikkelen, verkopen en uitvoeren van cursussen en opleidingen die door middel van thuisstudie met (docent)begeleiding kunnen worden gevolgd

De cursussen en opleidingen worden aangeboden onder de handelsnamen NHA en Buddywise.

The ISO 9001:2015 certificate of Netherlands Helsinki Committee (NHC) concerns:

 • To carry out programmes to reinforce and support the activities of international and national governmental and non-governmental organizations in conflict prevention, human rights protection, upholding of the rule of law, and promotion of democracy in Europe.

Netherlands Helsinki Committee (NHC) voldoet aan de Partos norm.  

Het ISO 9001:2015 certificaat van Stichting OBD Noordwest heeft betrekking op:

 • Onderzoek, ondersteuning en begeleiding van leerlingen, ouders en leerkrachten.
 • Advies en begeleiding van implementatie- en veranderingstrajecten in organisaties en instellingen die direct of indirect verbonden zijn aan onderwijs en zorg.
 • Onderzoek en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie.

Het ISO 9001:2015 certificaat van Stichting OnderwijsAdvies heeft betrekking op:

 • Het geven van advies en training in de voorschool, het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het MBO;
 • Het organiseren van diagnostiek en behandeling van gedrags- en leerproblematiek van kinderen en jongeren.

Het ISO 9001:2015 certificaat van Onderwijs Maak je Samen heeft betrekking op:

 • Het adviseren van management en schoolteams in het primair en voortgezet onderwijs om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

Het ISO 9001:2015 certificaat van Ormer ICT Staffing B.V. heeft betrekking op:

 • Detachering en werving en selectie van ICT professionals.

Het ISO 9001:2015 certificaat van Partos heeft betrekking op:

Faciliteren en ondersteunen van leden met betrekking tot hun:

 • Beleidsbeïnvloeding en belangenbehartiging;
 • Beeldvorming en communicatie;
 • Kennis, effectiviteit en innovatie.

Partos voldoet aan de Partos norm.  

Het ISO 9001:2015 certificaat van Pondera Consult B.V.. heeft betrekking op:

 • Het onderzoeken en adviseren op het gebied van duurzame energie, klimaat, ruimtelijke ordening en milieu.

Het ISO 9001:2015 certificaat van Praeceptum B.V. heeft betrekking op:

 • Het ondersteunen van opdrachtgevers bij integrale beheersings- en bedrijfsvoeringsvraagstukken op zowel organisatie-, programma-, als projectniveau op basis van interim-management en advisering voor projecten in de fysieke ruimte.

Het ISO 9001:2015 certificaat van Stichting Praktijkleren heeft betrekking op:

 • Het construeren en vaststellen van examens en het ontwikkelen van leermiddelen voor het beroepsonderwijs, met name ten behoeve van de opleidingsgebieden van de mbo-sectoren ZDV, ICT en Commercie;
 • Training en advies ten behoeve van roc’s ten aanzien van examens en leermiddelen.

Het ISO 9001:2015 certificaat van Précon Consulting Group B.V. heeft betrekking op:

 • Het ontwikkelen en uitvoeren van trainingen en adviestrajecten, en het leveren van
  management- en operationele ondersteuning in alle onderdelen van de voedselketen en de
  hiermee verbonden sectoren en op gebied van Non-Food consumentenartikelen;
 • Het leveren van interim-medewerkers als HACCP functionaris, kwaliteitsmanager,
  productieleider of logistiek manager;
 • Outsourcing op het gebied van kwaliteitsmanagement, technologie en (levensmiddelen)
  wetgeving;
 • Het voorzien in E-learning oplossingen. 

The ISO 9001:2015 certificate of RAND Europe concerns:

 • Helping to improve policy and decision-making through research and analysis.

The scope applies to RAND Europe CIC (Cambridge, United Kingdom) and RAND Europe (EU) AISBL (Brussels, Belgium)

Het ISO 9001:2015 certificaat van RNW Media heeft betrekking op:

 • The identification, development and implementation of programme activities, organized and managed from The Netherlands, implemented in restrictive setting, with the aim to identify young people’s needs, bring them together in user-owned digital communities where they can safely engage on taboos and sensitive topics and generate strong stories for advocacy to unleash their potential for social change.

RNW Media voldoet aan de Partos norm.  

Het ISO 9001:2015 certificaat van Sardes heeft betrekking op:

 • Het bij elkaar brengen van wetenschap, beleid en praktijk in de educatieve sector (voorschoolse educatie, PO, VO en MBO) door het verrichten van onderzoek, het geven van advies en het verzorgen van trainingen.

Het ISO 9001:2015 certificaat van SBI Training en Advies/FNV Formaat B.V. heeft betrekking op:

 • Training, coaching en advies op het gebied van medezeggenschap, arbeid, gezondheid, duurzame participatie en vakmanschap.

Het ISO 9001:2015 certificaat van ScoliX BV heeft betrekking op:

 • Verzorgen van advies, interim-management en werving & selectie voor leidinggevenden, besturen en toezichthouders in het onderwijs.

Het ISO 9001:2015 certificaat van Shared Value B.V. heeft betrekking op:

 • Loopbaanbegeleiding en re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Het ISO 9001:2015 certificaat van Stichting Simavi heeft betrekking op de volgende activiteiten:

 • Het verwerven van fondsen voor ontwikkelingshulp;
 • Het initiëren en aansturen van projecten in Azië en Afrika ter verbetering van de gezondheid van de allerarmsten.

Stichting Simavi voldoet aan de Partos norm.  

Het ISO 9001:2015 certificaat van Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) heeft betrekking op:

 • Bijdragen aan duurzame en rechtvaardige sociale, economische en ecologische ontwikkeling door onderzoek, netwerkcoördinatie, training, advies, en bewustwording en beïnvloeding, gericht op multinationale ondernemingen in hun internationale context van productieketens en regulering van handel, investeringen, belastingheffing en aansprakelijkheid voor naleven van mensenrechten.

Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) voldoet aan de Partos norm.  

Het certificaat van Stichting Certificering SNL (Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer) heeft betrekking op:

 • Het verlenen van certificaten natuurbeheer en agrarisch natuurbeheer, het uitvoeren van audits en het adviseren van provincies over beleid en uitvoering van certificering binnen het SNL-subsidiestelsel.

Het certificaat van Stichting Health Base heeft betrekking op:

 • Het maken, beheren en herzien van medische en farmaceutische zorginformatie;
 • Het uitleveren van informatiebestanden aan afnemers;
 • Het beantwoorden van vragen en opmerkingen van eindgebruikers;
 • Het publiceren van achtergrondinformatie bij de zorginformatie.

The ISO 9001:2015 certificate of The Hague Academy for Local Governance concerns: 

 • Carry out training and knowledge exchange activities to develop knowledge and skills required to strengthen local governance worldwide.

The Hague Academy for Local Governance voldoet aan de Partos norm.  

Het ISO 9001:2015 certificaat van Timpaan Onderwijs heeft betrekking op:

 • Leerlingenzorg
 • Onderwijsontwikkeling, gericht op het jonge kind en kind
 • Advies en consultancy in het onderwijs en bij gemeenten

Het ISO 9001:2015 certificaat van Trajan B.V. heeft betrekking op:

 • Verwerven en analyseren van data voor, en het rapporteren van verkeersonderzoek;
 • Adviseren over verkeer.

Het ISO 9001:2015 certificaat van Van der Goes en Groot Onderzoeks- en Adviesbureau B.V.  heeft betrekking op:

 • Uitvoeren van grootschalige gebiedsinventarisaties, zowel in landelijk als stedelijk gebied;
 • Opstellen van gebiedsplannen en -visies;
 • Adviseren over en uitvoeren van monitoringactiviteiten van de natuur;
 • Analyseren van ecologische gegevens.

Het ISO 9001:2015 certificaat van Vellekoop & Meesters B.V. heeft betrekking op:

 • Advisering op het gebied van informatie, organisatie en IT.

Het ISO 9001:2015 certificaat van Verdonck Klooster en Associates B.V. (VKA) heeft betrekking op:

 • Advisering, projectmanagement, het verzorgen van opleidingen en training op het terrein van organisatie en Informatie- en Communicatie Technologie.

Het ISO 9001:2015 certificaat van VX Company  heeft betrekking op:

 • Het ontwikkelen, integreren en beheren van IT-infrastructuren en applicaties op project- en consultancybasis;

 • Het verzorgen van IT gerelateerde opleidingen/training en coaching

 • Het werven, selecteren en/of bemiddelen van ICT-professionals voor de duur van ICT-projecten en het verzorgen van de contractafhandeling en administratie.

Het ISO 9001:2015 certificaat van WH Techniek B.V. heeft betrekking op:

 • Advisering, projectmanagement, engineering, kostenbeheersing, testen en inbedrijfstellen in de installatietechniek

Het ISO 9001:2015 certificaat van Stichting Woord en Daad heeft betrekking op:

 • Het verwerven en besteden van fondsen ten behoeve van armoedebestrijding in ontwikkelingslanden.

Stichting Woord en Daad voldoet aan de Partos norm.  

Het ISO 9001:2015 certificaat van Stichting World Vision Nederland heeft betrekking op:

 • Het werven van fondsen, het mede opstellen en monitoren van programma’s en geven van voorlichting ten behoeve van de verbetering van leefomstandigheden van kinderen, zonder onderscheid naar geloof, ras of politieke overtuiging.page1image28962816

Het ISO 9001:2015 certificaat van Yourlight (handelsmerk van Light Matters B.V.) heeft betrekking op:

 • Het adviseren van klanten op het gebied van industriële verlichting en lichtplannen, inclusief technische ondersteuning en aftersales.
 • Het verkopen van armaturen, toebehoren en diensten voor de implementatie van verlichtingsoplossingen.
De dienstverlening van EIK
 • Voor audits op basis van ISO 9001 en branchespecifieke normen. 
 • Voor het ontwikkelen van branchespecifieke normen.
 • Voor trainingen interne auditing en management review.

EIK Certificering is geaccrediteerd door de RvA onder nummer C669

Laat je inspireren

Wij delen graag onze inzichten en ontwikkelingen met je.